Przejdź do:

Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka magisterska

Układy elektroniczne

 1. Wzmacniacz operacyjny – podstawowe aplikacje
 2. Filtry częstotliwości
 3. Układy rezonansowe
 4. Układ całkujący i różniczkujący
 5. Tranzystor bipolarny – układy pracy, parametry
 6. Zasilacze – konstrukcje
 7. Prostowniki – wykresy czasowe
 8. Elementy pasywne – charakterystyka, łączenie
 9. Napięcie, prąd, moc, częstotliwość w ujęciu obwodów elektrycznych
 10. Diody, tranzystory – charakterystyki i parametry
 1. Klasyfikacje i podstawy czujników elektrycznych
 2. Сzujniki rezystancyjne
 3. Czujniki pojemnościowe i impedancji
 4. Zasady działania systemu globalnej orientacji (GPS)
 5. Rodzaje i zasady działania czujników przemieszczenia liniowego
 6. Rodzaje i zasady działania czujników przemieszczenia kątowego
 7. Rodzaje i zasady działania enkoderów
 8. Rodzaje i zasady działania akcelerometrów
 9. Zasady działania żyroskopów
 10. Zasady działania czujników chromatograficznych

Teoria sygnałów (wybrane zagadnienia)

 1. Obliczanie DTF.
 2. Modulacje kąta PM i FM.
 3. Modulacje cyfrowe.

Systemy informatyczno-komunikacyjne

 1. Technologie szerokopasmowe.
 2. Systemy zwielokrotnienia falowego w łączach światłowodowych.
 3. Systemy telewizji kablowej z kanałem zwrotnym - struktura, podstawowe parametry.
 4. Systemy satelitarne - struktura, parametry, bilans łącza, orbity satelitów telekomunikacyjnych.
 5. Metodologia zabezpieczeń linii sygnałowych i zasilających w systemach telekomunikacyjnych.

Sieci Sensorowe:

 1. Klasyfikacja sieci sensorowych.
 2. Budowa węzła sieci sensorowej.
 3. Standardy komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorowych.
 4. Wyznaczanie bilansu energetycznego w sieciach sensorowych.
 5. Narzędzia do badania i symulowania sieci sensorowych.

Zaawansowane techniki programowania I Testowanie aplikacji

 1. Metodologia DDD (Domain Driven Developement).
 2. Zalety i wady wzorca CQRS.
 3. Scharakteryzować implementację rozproszoną z użyciem podejścia Actor Model.
 4. Wymienić i krótko opisać najbardziej znane wzorce architektoniczne
 5. Testy integracyjne - kiedy i po co są stosowane.
 6. Co to są testy statyczne?
 7. Garbage Collector w .NET: zasada działania, narzędzia do monitorowania, sposoby optymalizacji.
 8. Metryki kodu: cel stosowania i konstrukcja przykładowych metryk.
 9. Wstrzykiwanie zależności (dependency injection) cel stosowania, zasada działania, odniesienie do zasad SOLID i do kreacyjnych wzorców projektowych.
 10. Wzorce projektowe behawioralne (czynnościowe): cel stosowania, przykładowe rozwiązania.
 11. Ciągła integracja w wytwarzaniu oprogramowania: idea, sposób realizacji, przykładowe narzędzia.

Aplikacje mobilne i Bezpieczeństwo technologii mobilnych):

 1. Wyjaśnić pojęcie Fragment w aplikacjach dla systemu android
 2. Architektura aplikacji dla systemu Android
 3. Omówić rodzaje i mechanizmy wykorzystania źródeł danych w aplikacjach dla systemu android
 4. Zaprezentować podstawowe mechanizmy zabezpieczeń aplikacji dla urządzeń mobilnych
 5. Strukturę aplikacji dla systemu Android
 6. Mechanizmy identyfikacji i autoryzacji użytkownika wykorzystywane przy komunikacji z serwisami typu REST

Technologie grafowe:

 1. Algorytmy ewolucyjne dla problemów grafowych - specjalne operacje ewolucyjne,
 2. Generowanie wybranych obiektów kombinatorycznych,
 3. Enumeracja rodzin grafów i podgrafów – algorytmy

Internet Rzeczy:

 1. Scharakteryzuj sieci konwergentne
 2. Protokoły komunikacyjne w wykorzystywane w Internecie Rzeczy
 3. Wyjaśnij pojęcie „fog computing”
 4. Rodzaje interakcji w Internecie Wszechrzeczy

Języki funkcyjne:

 1. Scharakteryzuj paradygmat programowania funkcyjnego
 2. Scharakteryzuj funkcje wyższego rzędu
 3. Definicja funkcji czystych
 4. Wyrażenie Lambda i Listy w F#

Programowanie rozwiązań dla Internetu / Projektowanie interfejsów użytkownika:

 1. Omówić pojęcie użyteczności UI
 2. Omówić pojęcie dostępności UI
 3. Omówić proces projektowania komunikacji komputer – człowiek
 4. Preprocessing oraz metodyki języka CSS
 5. Zasada działania: Responsive WebDesign, Grid, Flexbox
 6. Scharakteryzuj komunikację z wykorzystaniem protokołu http
 7. Nowe elementy wprowadzone w języku HTML5 (tagi, api, metody DOM)

 

Pytania do egzaminu dyplomowego – Automatyka i Robotyka

SPECJALNOŚĆ : Automatyka przemysłowa i systemy informacyjno-pomiarowe

 1. Materiały półprzewodnikowe. Struktura półprzewodników. Przewodnictwo samoistne i domieszkowe. Fotoprzewodnictwo. Złącze p-n. Wytwarzanie materiału i elementów półprzewodnikowych.
 2. Praca tranzystora bipolarnego jako klucza- sposób sterowania, idealizowane przebiegi napięć i prądów.
 3. Omówić kryteria, wg których klasyfikuje się układy z tranzystorami bipolarnymi na układy: WB ( wspólnej bazy ), WK ( wspólnego kolektora), WE ( wspólnego emitera). Jakie właściwości mają te układy.
 4. Wzmacniacze operacyjne : właściwości i zastosowania.
 5. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry  układu – wzmocnienie, impedancję wejścia i wyjścia, zniekształcenia.
 6. Podać warunki wzbudzenia drgań w układach elektronicznych generatorów drgań sinusoidalnych z dodatnim sprzężeniem zwrotnym.
 7. Zasada pomiaru charakterystyki amplitudowo-fazowej oraz charakterystyki przejściowej dla wzmacniacza operacyjnego.
 8. Omówić zasadę działania układu czasowego 555.
 9. Narysować prosty układ dowolnego zasilacza napięcia stałego. Jak należy rozbudować ten układ, aby napięcie wyjściowe było stabilizowane.
 10. Zasada działania mostka tyrystorowego typu 6T.
 11. Przemienniki częstotliwości – rodzaje, falowniki napięcia i prądu, zasada działania.
 12. Elementy pasywne i aktywne  dowodu elektrycznego, symbole graficzne i ich równania, elementy rzeczywiste.
 13. Zasada zachowania ładunku elektrycznego i energii – prawo Kirchhoffa.
 14. Zasady obliczeń rozpływu prądu  w obwodzie elektrycznym z wykorzystaniem I-szego i II-go prawa Kirchhoffa.
 15. Elementy tranfiguracji obwodu elektrycznego w tym transformacje gałęzi aktywnej, szeregowej w równoważną, równoległą, transformacja E i odwrotnie.
 16. Odbiornik szeregowy RLC, impedancja, równanie napięć, wykres wektorowy.
 17. Metoda symboliczna, założenia, zastosowanie.
 18. Odbiornik równoległy RLC prądów, wykres wektorowy.
 19. Sieć trójfazowa, rodzaje sieci, wielkości fazowe i przewodowe, sposoby łączenia     odbiorników.
 20. Moc czynna, bierna i pozorna dla prądu zmiennego.
 21. Budowa regulatorów P, PI i PID, transmitancje i charakterystyki częstotliwościowe.
 22. Kryteria modułu i symetrii w doborze układu regulacji zamkniętej prędkości obrotowej      silnika obcowzbudnego  prądu stałego.
 23. Dobór regulatorów w układzie  kaskadowym  regulacji prędkości obrotowej w silniku      obcowzbudnym prądu stałego.
 24. Metody zasilania i sterowania  napędem asynchronicznym i synchronicznym.
 25. Maszyny komutatorowe prądu stałego na przykładzie silnika obcowzbudnego  ,budowa. Równania elektromechaniczne, charakterystyki mechaniczne , metody regulacji prędkości obrotowej.
 26. Silniki indukcyjne trójfazowe, konstrukcje ze względu na wirnik, moment elektromagnetyczny –      przebieg w funkcji poślizgu, silniki o podwyższonym momencie rozruchowym.
 27. Silniki jednofazowe z kondensatorową fazą pracy,  zasada działania, rola kondensatora.
 28. Silniki synchroniczne, budowa, zasada działania, kąt mocy, przebieg momentu     elektromagnetycznego  w funkcji kąta mocy.
 29. Wyjaśnić różnice pomiędzy układami kombinacyjnymi i sekwencyjnymi, podać przykłady.
 30. Wyjaśnić różnice pomiędzy pamięciami ROM, RAM i FLASH.
 31. Własności architektury procesora RISC i CISC.
 32. Pomiary rezystancji i impedancji.
 33. Sensory tensometryczne metalowe i półprzewodnikowe, zasada pracy i budowa.
 34. Sensory temperatury: rezystancji i termoelektryczne.
 35. Sensory optoelektryczne: oporniki fotoelektryczne, fotodiody, lasery.
 36. Metody komunikacji przetworników A/C z systemem mikroprocesorowym.
 37. Istota odczytu danych pomiarowych z wykorzystaniem przerwań.
 38. Porównać metodę przetwarzania A/C z podwójnym całkowaniem z metodą bezpośredniego      porównania równoległego  pod względem szybkości konwersji oraz odporności na zakłócenia.
 39. Przetwornik A/C z metodą kompensacji wagowej- zasada pracy.
 40. Kompensacyjne przetworniki A/C – rodzaje, szybkość przetwarzania, rozdzielczość, odporność      na zakłócenia.
 41. Transmitancja operatorowa i widmowa.
 42. Elementy statyczne i astatyczne, charakterystyka statyczna.
 43. Charakterystyka skokowa i impulsowa.
 44. Wykresy Bodego, Nyquista.
 45. Warunek konieczny i wystarczający stabilności asymptotycznej liniowych UR.
 46. Przeregulowanie, czas ustalania odpowiedzi.
 47. Układy statyczne i astatyczne.
 48. Regulatory FLC i regulatory predykcyjne.
 49. Wrażliwość UR na zmiany parametrów i zakłóceń.
 50. Elementy AND, OR, NAND, NOR.
 51. Automaty Moore`a  i Mealy`ego.
 52. Elementy i sposób działania PLC.
 53. Zastosowanie praw algebry Boole`a w układach logicznych, przekaźnikowych i sterownikach      PLC.
 54. Architektura sterowników PLC – konstrukcje modułowe i kompaktowe, rodzaje kaset, zasilaczy, modułów.
 55. Moduły wejść i wyjść cyfrowych w sterownikach PLC. Podstawowe parametry, typy modułów, logika pozytywna i negatywna, zasady podłączania sygnałów, zabezpieczenia.
 56. Programowanie sterowników PLC. Tryby pracy programatora. Metody wspomagające       uruchamianie i testowanie programu. Komentowanie i dokumentowanie  aplikacji. Środki zabezpieczeń programu sterującego.
 57. Metody pomiaru czasu w sterownikach PLC – rozdzielczość, dokładność, bloki czasowe,     liczniki, zegar czasu rzeczywistego. Zastosowanie stempla czasowego w sieciach przemysłowych.
 58. Komunikacja bezprzewodowa – cechy, rodzaje, zastosowanie.
 59. Prostownik sterowany i niesterowany: zasada działania, budowa i przebiegi sygnału wyjściowego.
 60. Budowa i zasada działania Tyrystora oraz Triaka.
 61. Tranzystor IGBT - charakterystyka elementu, zastosowanie.
 62. Omówić modulacje szerokości impulsu (PWM).
 63. Dioda Zenera: symbol, charakterystyka, zastosowanie. 
 64. Układy kompensacji mocy biernej.
 65. Omów i porównaj enkoder i resolwer. 
 66. Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 67. Działanie tranzystora w układzie klucza elektronicznego.
 68. Omów podstawowe parametry wzmacniaczy.