Przejdź do:

 

Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka inżynierska

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Podstawy interakcji człowiek komputer  

 1. Nowe elementy wprowadzone w języku HTML5 
 2. Zasada działania: Responsive WebDesign, Grid, Flexbox 
 3. Co oznacza pojęcie dostępności w tworzeniu stron internetowych? 

 

Układy elektroniczne  

 1. Wzmacniacz operacyjny – podstawowe aplikacje  
 2. Filtry częstotliwości  
 3. Układy rezonansowe RLC 
 4. Układ całkujący i różniczkujący  
 5. Tranzystor bipolarny – układy pracy, parametry  
 6. Zasilacze – konstrukcje  
 7. Prostowniki diodowe – wykresy czasowe  
 8. Elementy pasywne obwodu – charakterystyka, łączenie  
 9. Napięcie, prąd, moc, częstotliwość w ujęciu obwodów elektrycznych 
 10. Diody (prostownicza, Zenera) – charakterystyki i parametry  
 11. Tranzystory polowe – charakterystyki i parametry 

 

Grafika komputerowa 

 1. Koncepcja systemu graficznego CGRM 
 2. Definicja i opis analityczny geometrii kształtu 
 3. Addytywne i substraktywne modele barw 
 4. Modele i modelowanie oświetlenia 

 

Obliczenia równoległe i systemy rozproszone 

 1. Problem pięciu filozofów, jako zadnie modelowe 
 2. Koncepcja i realizacje semaforów oraz monitorów 
 3. Sygnatury czasowe i ich użycie w systemach rozproszonych 
 4. Miary efektywności w przetwarzaniu współbieżnym 

 

Algorytmiczne ujęcie teorii grafów 

 1. Omówić algorytmy przeszukania grafów. 
 2. Porównać algorytmy Prima, Kruskala oraz Boruvki dla problemu drzewa napinającego 
 3. Porównać algorytmy znajdowania najkrótszej ścieżki Danziga, Forda oraz macierzowy. 
 4. Algorytmy dla cyklu Eulera oraz Hamiltona -omówić. 
 5. Sposób generowania rodziny drzew napinających -bez wag. 

 

Podstawy elektrotechniki i miernictwa 

 1. Prawo Ohma 
 2. Prawa Kirchoffa 
 3. Charakterystyka elementów pasywnych w obwodzie: opornik, kondensator, cewka. 

 

Podstawy techniki cyfrowej 

 1. Siatka Karnaugha, implikant, implicent, zasady minimalizacji funkcji logicznych 
 2. Algorytmiczna metoda minimalizacji Quine'a-McCluskeya 
 3. Układy kombinacyjne, sekwencyjne, różnice, metody opisu i syntezy 
 4. Przerzutniki D, T, SR, JK, opis działania, metody realizacji układów sekwencyjnych z ich wykorzystaniem 
 5. Liczniki, rejestry -proste przykłady syntezy 

 

Systemy sterowania i wizualizacji 

 1. Układy logiczne, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne, podać warunek konieczny rozróżnienia układu kombinacyjnego od układu sekwencyjnego, 
 2. Systemy czasu rzeczywistego, rozproszone systemy czasu rzeczywistego, determinizm czasowy –definicja, cechy, rodzaje, wymagania. 
 3. Metody dostępu do łącza –definicje, zastosowanie w sieciach przemysłowych, cykl sieci a cykl wymiany. 
 4. Definicja sterownika PLC. Geneza i historia rozwoju PLC. Zasada działania, cykl programowy, fazy cyklu, długość trwania cyklu. Tryby pracy sterownika. 

 

Sieci bezprzewodowe 

 1. Podstawy propagacji radiowej; powstawanie fal radiowych (omówienie równania Maxwella), pojęcie stref Fresnella, tłumienność trasy, zanik wielodrogowy, refrakcja. Zagadnienia propagacji troposferycznej 
 2. Rodzaje komunikacji radiowej; (simplex, duplex, komunikacja rozsiewcza, porozumiewawcza, zbiorcza) techniki tworzenia kanałów, metody poprawy jakości transmisji radiowej (Frequency Hopping,  Spred Spectrum, Space diversity, kodowanie nadmiarowe) 
 3. Standardy sieci bezprzewodowych. Scharakteryzować IrDA, Bluetooth, Wi-Fi 
 4. Rodzaje modulacji stosowane w systemach telekomunikacyjnych i sieciach bezprzewodowych 
 5. Zasada działania anteny. Scharakteryzować parametry anten stosowanych w sieciach bezprzewodowych 

 

Sieci komputerowe lokalne 

 1. Model OSI/ISO, protokoły IP, TCP.  
 2. Serwer DHCP, DNS, administracja i konfiguracja serwerów.  
 3. Konfiguracja i administracja serwerami Apache, MySQL, PHP, FTP.  
 4. Teoretyczne podstawy routingu: przykładowe topologie, routing hierarchiczny, oblivious. Routing: współpraca z niższą warstwą, tablice routingu. Model ISO/OSI I TCP/IP. 
 5. Media transmisyjne sieci lokalnych, ich parametry transmisyjne . Metody dostępu do łącza 

 

Sieci komputerowe rozległe 

 1. Pojęcie sieci rozległej. Architektura, charakterystyczne cechy, Media transmisyjne sieci rozległych, wymagania na parametry transmisyjne. Systemy sieci rozległych. 
 2. Zalecenia ITU-T serii V i serii X. Interfejs X.25. Warstwowa architektura zalecenia X.25 
 3. Rodzina systemów komutacji pakietów; standardy X.25, Frame Relay, ATM 
 4. Dostęp abonencki w technologiach xDSL 

 

Technologia sieciowa 

 1. Klasyfikacja, usługi sieci. Sieciowe systemy operacyjne 
 2. Urządzenia sieci komputerowych i ich funkcje. Komponenty łącza komputerowego. Kabel komputerowy kat. 5; przedstawić parametry pierwotne i wtórne (falowe), Przedstawić zagadnienie odbić i przeników 
 3. Adresowanie w sieci: adresy MAC, IPv4, IPv6. Przedstawić konstrukcję protokołu IPv.4 
 4. Aplikacje typu klient serwer, tworzenie aplikacji. 

 

Metody numeryczne 

 1. Metody rozwiązywania równań nieliniowych (bisekcji, reguła falsi, Newtona, siecznych) 
 2. Metoda interpolacji za pomocą funkcji sklejanych 
 3. Metody przybliżone obliczania pochodnej (różnice skończone) 
 4. Metody przybliżone obliczania całki oznaczonej (prostokątów, trapezów, Simpsona) 

 

Metody sztucznej inteligencji 

 1. Zasada działania algorytmów genetycznych 
 2. Zasada działania i metody uczenia sztucznych sieci neuronowych 
 3. Zasada działania drzew decyzyjnych 
 4. Rodzaje i zasada działania komitetów modeli predykcyjnych 
 5. Metody selekcji cech i wektorów 
 6. Metody rozpoznawania obrazów 

 

Programowanie I, II 

 1. Mechanizmy przesyłania parametrów do funkcji 
 2. Pojęcia obiekt i klasa 
 3. Pojęcia polimorfizm, mechanizm wczesnego i późnego wiązania  
 4. Paradygmaty programowanie obiektowego 

 

Programowanie III, IV 

 1. Typy referencyjne i typy wartości 
 2. Zasada działania i zastosowanie klas abstrakcji i interfejsów 
 3. Zasady SOLID 
 4. Kolekcje (List, Dictionary i inne) 
 5. Programowanie aplikacji wielowątkowych (Task, Thread, synchronizacja) 
 6. Technologia WPF 
 7. Technologia LINQ 
 8. Technologia ORM 

 

Programowanie dla Internetu 

 1. Omów metody wywoływania żądań w protokole http 
 2. Omów architekturę MVC 
 3. Omów technologie realizacji usług webowych (SOAP, REST) 
 4. Omów znaczenie i działanie mechanizmu sesji 
 5. Omów techniki tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacjach w webowych 

 

Aplikacje mobilne 

 1. Specyficzne aspekty tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne 
 2. Najbardziej popularne technologie wytwarzania aplikacji dla urządzeń mobilnych 
 3. Możliwości zastosowania technologii webowych (html, javascript, css) w tworzeniu aplikacji dla urządzeń mobilnych 

 

Przetwarzanie obrazów 

 1. Definicja obrazu 
 2. Przekształcenia morfologiczne 
 3. Przestrzenie barw 
 4. Operacje bezkontekstowe 
 5. Balans bieli 

 

Systemy operacyjne 

 1. Definicja systemu operacyjnego 
 2. Stany procesu i cykl zmian stanów 
 3. Planowanie wywłaszczające i niewywłaszczające 
 4. Stronicowanie na żądanie 
 5. Przykłady algorytmów planowania przydziału procesora 

 

Bezpieczeństwo technologii informatycznych 

 1. Kryptoalgorytmy z kluczem publicznym. Kryptograficzne algorytmy symetryczne 
 2. Administracja kluczami i protokoły uzgadniania kluczy 
 3. Sieciowe protokoły zabezpieczające 
 4. Zabezpieczenia dostępu do informacji. Karty elektroniczne. Zabezpieczające metody biometryczne 
 5. Metody kryptoanalityczne 

 

Architektura komputerów 

 1. Procesor komputera 
 2. Pamięć komputera i jej organizacja 
 3. Magistrale i interfejsy 
 4. ALU komputera 
 5. Jednostka sterująca 

 

Translatory 

 1. Procesy występujące w translacji 
 2. Rola analizy leksykalnej 
 3. Wyrażenia regularne 
 4. Pojęcie gramatyki bezkontekstowej 
 5. Parsing 

 

Bazy danych 

 1. Podstawowe pojęcia baz danych – tabela, indeks, widok, klucz 
 2. Składnia podstawowych zapytań języka SQL: Select, Insert, Update, Delete 
 3. Relacje w bazach danych – typy kluczy, Join – rodzaje, użycie 

 

Obiektowe bazy danych 

 1. Podstawowe założenia obiektowych baz danych 
 2. Pojęcie aktywacji i głębokości aktywacji obiektu w obiektowych bazach danych 
 3. Głębokość operacji update obiektu w obiektowych bazach danych 
 4. Słabe odniesienia ( referencje ) do obiektów 
 5. Zmiany struktury klasy w obiektowych bazach danych 

 

Podstawy inżynierii oprogramowania 

 1. Fazy tworzenia oprogramowania na podstawie wybranego modelu tworzenia oprogramowania. 
 2. Typy i rodzaje wymagań wobec oprogramowania 
 3. Zasady testowania, rodzaje testów 
 4. Jakie są role Scrum Mastera i właściciela produktu? 
 5. Ewolucja oprogramowania 
 6. Omówić elementy diagramu przypadków użycia 
 7. Omówić elementy diagramu klas 
 8. Omówić elementy diagramu sekwencji 
 9. Wymienić typy diagramów UML 

 

Algorytmy i struktury danych 

 1. Co to jest haszowanie uniwersalne? 
 2. Omów programowanie dynamiczne na dowolnie wybranym przykładzie. 
 3. Jak działa algorytm sortowania szybkiego? 
 4. Podaj definicję drzewa binarnego. Omów bardziej zaawansowane struktury drzewiaste, np. drzewa sufiksowe (ang. suffix trees) lub drzewce (ang. treaps). 
 5. Co to są składowe silnie spójne w grafie skierowanym? Przedstaw algorytm ich wyznaczania. 
 6. Do czego służy i na czym polega algorytm RSA? 

 

Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka magisterska

Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne  

 1. Wzmacniacz operacyjny – parametry, podstawowe aplikacje.  
 2. Tranzystor bipolarny jako wzmacniacz w układzie OE.  
 3. Układ czasowy NE 555 jako generator przebiegów prostokątnych.  
 4. Oscylator pierścieniowy (ring oscillator).  
 5. Pamięć ROM, RAM i FLASH - wyjaśnij różnice.  
 6. Klasyfikacje i podstawy czujników elektrycznych.  
 7. Czujniki rezystancyjne.  
 8. Czujniki pojemnościowe i impedancji.  
 9. Zasady działania systemu globalnej orientacji (GPS). 
 10. Rodzaje i zasady działania czujników przemieszczenia liniowego.  
 11. Rodzaje i zasady działania czujników przemieszczenia kątowego.  
 12. Rodzaje i zasady działania enkoderów. 
 13. Rodzaje i zasady działania akcelerometrów. 
 14. Zasady działania żyroskopów. 
 15. Zasady działania czujników chromatograficznych.  

 

Teoria sygnałów (wybrane zagadnienia)  

 1. Obliczanie DTF.  
 2. Modulacje kąta PM i FM.  
 3. Modulacje cyfrowe.  

 

Systemy informatyczno-komunikacyjne  

 1. Technologie szerokopasmowe.
 2. Systemy zwielokrotnienia falowego w łączach światłowodowych.  
 3. Systemy telewizji kablowej z kanałem zwrotnym - struktura, podstawowe parametry.  
 4. Systemy satelitarne - struktura, parametry, bilans łącza, orbity satelitów telekomunikacyjnych.  
 5. Metodologia zabezpieczeń linii sygnałowych i zasilających w systemach telekomunikacyjnych.  

 

Sieci Sensorowe 

 1. Klasyfikacja sieci sensorowych.  
 2. Budowa węzła sieci sensorowej.  
 3. Standardy komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorowych.  
 4. Wyznaczanie bilansu energetycznego w sieciach sensorowych.  
 5. Narzędzia do badania i symulowania sieci sensorowych. 

 

Zaawansowane techniki programowania i Testowanie aplikacji  

 1. Najważniejsze wzorce architektoniczne i projektowe 
 2. Optymalizacja i diagnostyka wykorzystania zasobów komputera (pamięć, CPU) 
 3. Mikroserwisy i implementacja rozproszona z użyciem Rabbit MQ  i Actor Model  
 4. ML.NET i SQL Server Data Mining 
 5. Testy integracyjne i testy statyczne - zasada działania, cel stosowania  
 6. Testy jednostkowe – sposób tworzenia, testowalności kodu 

 

Aplikacje mobilne i Bezpieczeństwo technologii mobilnych 

 1. Wyjaśnić pojęcie Fragment w aplikacjach dla systemu android  
 2. Architektura aplikacji dla systemu Android  
 3. Omówić rodzaje i mechanizmy wykorzystania źródeł danych w aplikacjach dla systemu android  
 4. Zaprezentować podstawowe mechanizmy zabezpieczeń aplikacji dla urządzeń mobilnych  
 5. Strukturę aplikacji dla systemu Android  
 6. Mechanizmy identyfikacji i autoryzacji użytkownika wykorzystywane przy komunikacji z serwisami typu REST  

 

Technologie grafowe 

 1. Algorytmy ewolucyjne dla problemów grafowych - specjalne operacje ewolucyjne,  
 2. Generowanie wybranych obiektów kombinatorycznych,  
 3. Enumeracja rodzin grafów i podgrafów – algorytmy  

 

Internet Rzeczy 

 1. Scharakteryzuj sieci konwergentne  
 2. Protokoły komunikacyjne w wykorzystywane w Internecie Rzeczy  
 3. Wyjaśnij pojęcie „fog computing”  
 4. Rodzaje interakcji w Internecie Wszechrzeczy  

 

Języki funkcyjne 

 1. Scharakteryzuj paradygmat programowania funkcyjnego 
 2. Scharakteryzuj funkcje wyższego rzędu  
 3. Definicja funkcji czystych  
 4. Wyrażenie Lambda i Listy w F#  
 5. Na czym polega leniwe wartościowanie? 

 

Programowanie rozwiązań dla Internetu 

 1. Czym konteneryzacja różni się od wirtualizacji  
 2. Omów pojęcie orkiestracji oraz podaj przykład jej wykorzystania 
 3. Jakie są zalety i wady mikroserwisów? 
 4. Preprocessing oraz metodyki języka CSS  
 5. Scharakteryzuj komunikację z wykorzystaniem protokołu http  

 

Projektowanie interfejsów użytkownika 

 1. Omówić proces projektowania komunikacji komputer – człowiek z wykorzystaniem scenariuszy 
 2. Omówić pojęcie użyteczności UI  
 3. Omówić pojęcie dostępności UI 

 

Optymalizacja kombinatoryczna 

 1. Na czym polega programowanie całkowitoliczbowe? Podaj przykłady zastosowań. 
 2. Omów na wybranym przykładzie, jak działa programowanie dynamiczne. 
 3. Scharakteryzuj rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych za pomocą metody podziału i ograniczeń. 
 4. Zdefiniuj pojęcie stabilnego modelu dla programu logicznego. 
 5. Wyjaśnij pojęcie „satisfiability modulo theories”. 
 6. Omów wybraną metodę heurystyczną. 

 

Pytania do egzaminu dyplomowego – Automatyka i Robotyka

SPECJALNOŚĆ : Automatyka przemysłowa i systemy informacyjno-pomiarowe

 1. Materiały półprzewodnikowe. Struktura półprzewodników. Przewodnictwo samoistne i domieszkowe. Fotoprzewodnictwo. Złącze p-n. Wytwarzanie materiału i elementów półprzewodnikowych.
 2. Praca tranzystora bipolarnego jako klucza- sposób sterowania, idealizowane przebiegi napięć i prądów.
 3. Omówić kryteria, wg których klasyfikuje się układy z tranzystorami bipolarnymi na układy: WB ( wspólnej bazy ), WK ( wspólnego kolektora), WE ( wspólnego emitera). Jakie właściwości mają te układy.
 4. Wzmacniacze operacyjne : właściwości i zastosowania.
 5. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry  układu – wzmocnienie, impedancję wejścia i wyjścia, zniekształcenia.
 6. Podać warunki wzbudzenia drgań w układach elektronicznych generatorów drgań sinusoidalnych z dodatnim sprzężeniem zwrotnym.
 7. Zasada pomiaru charakterystyki amplitudowo-fazowej oraz charakterystyki przejściowej dla wzmacniacza operacyjnego.
 8. Omówić zasadę działania układu czasowego 555.
 9. Narysować prosty układ dowolnego zasilacza napięcia stałego. Jak należy rozbudować ten układ, aby napięcie wyjściowe było stabilizowane.
 10. Zasada działania mostka tyrystorowego typu 6T.
 11. Przemienniki częstotliwości – rodzaje, falowniki napięcia i prądu, zasada działania.
 12. Elementy pasywne i aktywne  dowodu elektrycznego, symbole graficzne i ich równania, elementy rzeczywiste.
 13. Zasada zachowania ładunku elektrycznego i energii – prawo Kirchhoffa.
 14. Zasady obliczeń rozpływu prądu  w obwodzie elektrycznym z wykorzystaniem I-szego i II-go prawa Kirchhoffa.
 15. Elementy tranfiguracji obwodu elektrycznego w tym transformacje gałęzi aktywnej, szeregowej w równoważną, równoległą, transformacja E i odwrotnie.
 16. Odbiornik szeregowy RLC, impedancja, równanie napięć, wykres wektorowy.
 17. Metoda symboliczna, założenia, zastosowanie.
 18. Odbiornik równoległy RLC prądów, wykres wektorowy.
 19. Sieć trójfazowa, rodzaje sieci, wielkości fazowe i przewodowe, sposoby łączenia     odbiorników.
 20. Moc czynna, bierna i pozorna dla prądu zmiennego.
 21. Budowa regulatorów P, PI i PID, transmitancje i charakterystyki częstotliwościowe.
 22. Kryteria modułu i symetrii w doborze układu regulacji zamkniętej prędkości obrotowej      silnika obcowzbudnego  prądu stałego.
 23. Dobór regulatorów w układzie  kaskadowym  regulacji prędkości obrotowej w silniku      obcowzbudnym prądu stałego.
 24. Metody zasilania i sterowania  napędem asynchronicznym i synchronicznym.
 25. Maszyny komutatorowe prądu stałego na przykładzie silnika obcowzbudnego  ,budowa. Równania elektromechaniczne, charakterystyki mechaniczne , metody regulacji prędkości obrotowej.
 26. Silniki indukcyjne trójfazowe, konstrukcje ze względu na wirnik, moment elektromagnetyczny –      przebieg w funkcji poślizgu, silniki o podwyższonym momencie rozruchowym.
 27. Silniki jednofazowe z kondensatorową fazą pracy,  zasada działania, rola kondensatora.
 28. Silniki synchroniczne, budowa, zasada działania, kąt mocy, przebieg momentu     elektromagnetycznego  w funkcji kąta mocy.
 29. Wyjaśnić różnice pomiędzy układami kombinacyjnymi i sekwencyjnymi, podać przykłady.
 30. Wyjaśnić różnice pomiędzy pamięciami ROM, RAM i FLASH.
 31. Własności architektury procesora RISC i CISC.
 32. Pomiary rezystancji i impedancji.
 33. Sensory tensometryczne metalowe i półprzewodnikowe, zasada pracy i budowa.
 34. Sensory temperatury: rezystancji i termoelektryczne.
 35. Sensory optoelektryczne: oporniki fotoelektryczne, fotodiody, lasery.
 36. Metody komunikacji przetworników A/C z systemem mikroprocesorowym.
 37. Istota odczytu danych pomiarowych z wykorzystaniem przerwań.
 38. Porównać metodę przetwarzania A/C z podwójnym całkowaniem z metodą bezpośredniego      porównania równoległego  pod względem szybkości konwersji oraz odporności na zakłócenia.
 39. Przetwornik A/C z metodą kompensacji wagowej- zasada pracy.
 40. Kompensacyjne przetworniki A/C – rodzaje, szybkość przetwarzania, rozdzielczość, odporność      na zakłócenia.
 41. Transmitancja operatorowa i widmowa.
 42. Elementy statyczne i astatyczne, charakterystyka statyczna.
 43. Charakterystyka skokowa i impulsowa.
 44. Wykresy Bodego, Nyquista.
 45. Warunek konieczny i wystarczający stabilności asymptotycznej liniowych UR.
 46. Przeregulowanie, czas ustalania odpowiedzi.
 47. Układy statyczne i astatyczne.
 48. Regulatory FLC i regulatory predykcyjne.
 49. Wrażliwość UR na zmiany parametrów i zakłóceń.
 50. Elementy AND, OR, NAND, NOR.
 51. Automaty Moore`a  i Mealy`ego.
 52. Elementy i sposób działania PLC.
 53. Zastosowanie praw algebry Boole`a w układach logicznych, przekaźnikowych i sterownikach      PLC.
 54. Architektura sterowników PLC – konstrukcje modułowe i kompaktowe, rodzaje kaset, zasilaczy, modułów.
 55. Moduły wejść i wyjść cyfrowych w sterownikach PLC. Podstawowe parametry, typy modułów, logika pozytywna i negatywna, zasady podłączania sygnałów, zabezpieczenia.
 56. Programowanie sterowników PLC. Tryby pracy programatora. Metody wspomagające       uruchamianie i testowanie programu. Komentowanie i dokumentowanie  aplikacji. Środki zabezpieczeń programu sterującego.
 57. Metody pomiaru czasu w sterownikach PLC – rozdzielczość, dokładność, bloki czasowe,     liczniki, zegar czasu rzeczywistego. Zastosowanie stempla czasowego w sieciach przemysłowych.
 58. Komunikacja bezprzewodowa – cechy, rodzaje, zastosowanie.
 59. Prostownik sterowany i niesterowany: zasada działania, budowa i przebiegi sygnału wyjściowego.
 60. Budowa i zasada działania Tyrystora oraz Triaka.
 61. Tranzystor IGBT - charakterystyka elementu, zastosowanie.
 62. Omówić modulacje szerokości impulsu (PWM).
 63. Dioda Zenera: symbol, charakterystyka, zastosowanie. 
 64. Układy kompensacji mocy biernej.
 65. Omów i porównaj enkoder i resolwer. 
 66. Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 67. Działanie tranzystora w układzie klucza elektronicznego.
 68. Omów podstawowe parametry wzmacniaczy.